Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Na podstawie art 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

W niniejszej polityce prywatności pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Wydawca – Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie (02-145), ul. Wirażowa 119, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718602, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy wpłacony w całości, NIP 5223113927, REGON: 369494855,
 2. Serwis – strona riffpianosalon.pl oraz jej podstrony,
 3. Użytkownik – internauta korzystający z Serwisu,
 4. Partner – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która współpracuje z Wydawcą.

II. Dane osobowe

§ 3

 1. Użytkownik w celu skorzystania z formularza kontaktowego musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Wydawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wydawcy udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy, lub poda w korespondencji z Wydawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
 2. Z powołanym u administratora inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem mailowym iod@zibi.pl
 3. Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Wydawca informuje, że odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, w tym badania preferencji użytkowników na stronie
 2. dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu
 3. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu
 4. inne podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne
 5. podmioty świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe
 6. podmioty świadczące na rzecz administratora inne niż wskazane wyżej usługi informatyczne
 7. podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne
 8. Dane osobowe będą przekazywane Google LLC., która jest operatorem narzędzia analitycznego Google Tag Manager, monitorującego zachowania użytkowników w Serwisie, w tym aktywność użytkowników wchodzących w interakcje z reklamami w ramach sieci reklamowej Google
 9. Dane osobowe będą przekazywane również Facebook Ireland Ltd., która jest operatorem narzędzia analitycznego Facebook Pixel (Piksel Facebooka), które pomaga mierzyć skuteczność reklam oraz monitoruje zachowania użytkowników w Serwisie oraz dostosowuje treść reklam do preferencji Użytkownika.

§ 5

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje w dwóch sytuacjach, jeżeli dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać,
 2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Wydawcy lub innego administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.

§ 6

 1. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Wydawcy, jak również w celach marketingowych polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług własnych, jak również podmiotów współpracujących z Wydawcą. Dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb marketingowych, analitycznych i statystycznych związanych z ustaleniem preferencji Użytkownika, w tym dla potrzeb dostosowania treści Serwisu (w tym reklam) do zainteresowań Użytkownika.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 3. Wydawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 7

Dane osobowe przetwarzane w zakresie działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail.

§ 8

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Pliki cookies

§ 9

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Wydawcę.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w tym pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. marketingowym, w tym poprzez analizę preferencji Użytkowników.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 10

 1. Wydawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.
 2. Pliki cookies mogą być usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące  do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 11

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

§ 12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Wydawcą podmioty trzecie.

§ 13

 1. Wydawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Serwisu.
 2. Wydawca na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował działanie Serwisu w celu jego dostosowania do potrzeb Użytkownika.

§14

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wydawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie poprzez formularz kontaktowy na stronie kontakt
 2. Polityka zostaje zamieszczona na stronie polityka prywatności oraz w siedzibie Wydawcy.